جهت محاسبه قیمت روز باتری داغی ماشین در کادر زیر فقط میزان آمپر باتری ماشین خود را وارد نمایید.

0
-